Пропозиції щодо організації самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів ДВНЗ «КНУ» регламентується рядом положень:

[1] Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі  «Криворізький національний університет» 

[2] Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи

 

 " 2.14.  [Положення про організацію освітнього процессу…]

Місце та значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, послідовність і організація форм вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Навчальні й робочі навчальні програми є частиною навчально-методичного комплексу (НМК) з кожної навчальної дисципліни, який складається з таких компонентів:

1) навчальна програма дисципліни;

2) робоча навчальна програма дисципліни;

3) підручники, посібники, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до вивчення та виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студента;

4) методичні вказівки до проведення практичних, семінарських, лабораторних занять;

5) варіанти контрольних робіт, індивідуальних завдань, курсових робіт (проектів), контрольні тести, кваліфікаційні завдання;

6) екзаменаційна документація (екзаменаційні питання та білети, тести тощо).

Навчально-методичні комплекси (НМК) з дисциплін зберігаються на кафедрах."

Частина матеріалу до студента потрапляє різними шляхами: через соц.мережі, електронну пошту, CD-диски, flech-карти та ін., і скільки викладачів - стільки і шляхів поширення. А потрібен один - оптимальний шлях.

---------------------------------------

Пропонуємо впровадити в навчальний процес університету електронні навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін (далі - ЕНМКНД).

ЕНМКНД це частина навчально-методичного комплексу, розміщується в системі «Освітній портал» та забезпечує цілодобовий доступ студентів і викладачів до метод.матеріалів:

- лекційний курс

- лабораторний практикум

- практичні заняття

- перелік навчально-методичної літератури

- самостійна робота

- питання для самоперевірки

Кожен елемент комплексу повинен бути оформлений згідно СТОУ КНУ-03:2015, але метод.матеріал необхідно опрацюватив реальних умовах викладання дисципліни. Тому попередня версія метод.розробки розміщується на сторінці ЕНМКНД даної дисципліни, а після затвердження файл метод.розробки замінюється на остаточну версію.

Організація доступу до матеріалів ЕНМКНД єдині для студентів всіх напрямів підготовки. Для кожної навчальної групи формується індивідуальний навчальний план на поточний семестр із посиланнями на конкретний ЕНМКНД.

Для зручності доступу викладача до матеріалів ЕНМКНД, що доручені йому в поточному навчальному році, організована система "Моніторінг роботи викладачів".

---------------------------------------

"3.10. [Положення про організацію освітнього процессу…]

Самостійна робота студента є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних навчальних занять і відведений для самостійної роботи студента.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується  робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента для конкретної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з  іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:

- підручники,

- навчальні та методичні посібники,

- конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента (тести, пакети контрольних завдань тощо). Для самостійної роботи студентові також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна література. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної теми може виконуватися в бібліотеці Університету, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

За необхідності ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

При організації самостійної роботи студентів із використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається можливість одержання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

Навчальний матеріал певної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Організація самостійної роботи студентів із урахуванням специфіки, особливостей профілю, напряму підготовки, спеціальності та кваліфікації випускника визначається на рівні навчально-наукових інститутів та факультетів загальноуніверситетського підпорядкування окремими Положеннями.

Кафедри розробляють методичні рекомендації щодо організації та змісту самостійної роботи студентів при вивченні відповідних дисциплін."

 ------------------------

Кожна дисципліна в навчальній або робочій програмі містить розділ «Рекомендована література (базова та допоміжна». Рекомендується використовувати літературу не старіше 5 років (паперові версії таких видань малодоступні, електронні - "малозаконні"). Для обходу юридичних проблем з "авторським правом" рекомендується на сайті університету (на сайтах кафедр) або в системі «Освітній портал» на сторінках (ЕНМКНД) розміщати не самі файли електронних версій книг, а лише посилання на сайти, де ці файли можливо завантажити. 

Розділ «Рекомендована література» для навчальної дисципліни формує викладач. Це дає можливість студенту мати доступ до сканованих (електронних) версій навчальних та методичних посібників, наукової та фахової літератури.

Для кафедри рекомендується розробляти «Перелік літератури за напрямом». Це дасть можливість в одному місці зібрати електронні версії інформаційних джерел для забезпечення як навчального процесу, так і науково-дослідної роботи викладачів кафедри.

-----------------------------------

[2] "Умови підвищення ефективності виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів.

Виконання індивідуальних завдань та самостійна робота повинні здійснюватися систематично. Основними факторами, що стимулюють систематичне виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи є:

- реалізація викладачами, які ведуть лекційний курс, лабораторні, семінарські і практичні заняття, чіткої установки на систематичність і послідовність у роботі, на здійснення зв’язку самостійних робіт із навчальними заняттями;

- розробка системи фронтальних завдань у поєднанні з індивідуальними завданнями для самостійної роботи. Поєднання різноманітних завдань (обов’язкові завдання, направлені на осмислення, засвоєння необхідного обсягу знань, завдання на формування практичних умінь і навичок; завдання з метою поглиблення, розширення знань і вироблення умінь і навичок самостійної роботи; роботи навчально-дослідницького характеру, мета яких – розширення знань з конкретної теми і формування вмінь і навичок проведення пошуково-дослідницької діяльності);

- проведення консультацій, які є частиною навчального процесу, протягом усього навчального семестру;

-  проведення консультацій, які мають на меті розвиток пізнавальних інтересів студентів, здійснення керівництва їх пізнавальною цільністю, контролю самостійної роботи;

-  впровадження в систему організації навчального процесу колоквіумів і контрольних робіт, які є формою керівництва самостійною роботою;

здійснення всіма викладачами єдиних вимог до самостійної роботи і єдиних критеріїв оцінки її результатів;

- урахування індивідуальних здібностей студентів, їх можливостей і схильностей при організації самостійної роботи;

- відповідність обсягу самостійної роботи реальному бюджету часу студентів. "

 

Остання зміна: неділя, 25 червень 2017 12:58